سلام سرو قامتان

امیدها داریم و همت ها بسته ایم

اینجا جایی برای جمع شدن کوه قامتان جنوبه.